Skip to main content

Privacyverklaring

De avVN hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij je daarom heldere en transparante informatie geven over hoe wij met jouw gegevens omgaan. Hierbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wet- en regelgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel, waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die hiervoor minimaal nodig zijn;
 • Je om uitdrukkelijke toestemming zullen vragen, als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw gegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de beveiliging van jouw gegevens te waarborgen;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel, waarvoor deze zijn verstrekt, tenzij er een wettelijke bewaartermijn van toepassing is;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Mocht je na het doornemen van onze privacyverklaring hierover vragen hebben, kun je contact opnemen met Gijs van den Hurk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden, waarbij deze zijn uitgesplitst naar leden, clubblad en bezoekers van de website van avVN:

 • Leden
 • Het lid zijn van avVN;

Persoonsgegevens

Voor de bovenstaande doeleinden vragen wij je om de volgende persoonsgegevens:

Leden

Voorletters, voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht (m/v), adres, postcode, woonplaats, (huis) telefoonnummer, 06-nummer, e-mailadres.

Clubblad

In het clubblad worden namen en foto’s geplaatst van leden bij de diverse verslagen

Bezoekers website van avVN

Op onze website maken we gebruik van cookies om statistieken over het gebruik hiervan te verzamelen. De gegevens zijn voor intern gebruik, zodat we teksten en lay-out kunnen aanpassen aan het zoekgedrag op onze website. Over foto’s en video’s is een aparte paragraaf in deze privacyverklaring;

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, delen wij met derde partijen als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven jouw gegevens niet aan andere derde partijen, tenzij dit een wettelijke verplichting betreft (zoals Politie, Justitie). Verder verstrekken wij geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU zijn gevestigd.
Wij delen persoonsgegevens o.a. met de volgende partijen:

 • Atletiekunie;
 • Hosting van onze website;
 • Financiële dienstverleners, zoals de bank.

Foto’s

Voor de communicatie op de website wil de avVN gebruik kunnen maken van foto’s gemaakt tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging. Op deze foto’s kunnen personen herkenbaar in beeld zijn. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je dit kenbaar maken. De geplaatste foto’s op de website en sociale media van AvVN zullen wij in dat geval voor zover mogelijk verwijderen.
Verder informeren wij leden via het aanmeldformulier voor het AvVN lidmaatschap.

Minderjarigen

In het geval het geven van toestemming daarvoor verplicht is, verwerken wij persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) alleen met schriftelijke toestemming van de ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijnen

De avVN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is bepaald. Jouw persoonsgegevens bewaren wij in ieder geval zolang je lid bent van of een andere relatie hebt met de avVN. Daarna bewaren we jouw gegevens zolang dit noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Voor sommige persoonsgegevens geldt bijvoorbeeld een fiscale bewaartermijn van 7 jaar.
Na afloop van de bewaartermijn vernietigen wij jouw gegevens. Op grond van de wet mag je ons vragen jouw gegevens te vernietigen. We verwijzen je daarvoor naar de paragraaf ‘rechten’ in deze privacyverklaring.

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de avVN van jouw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan;
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt alleen verstrekt aan personen die deze toegang voor het uitoefenen van zijn of haar functie nodig hebben;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid;
 • Voor zover nodig maken we back-ups van gegevens om deze bij incidenten te kunnen herstellen;
 • Wij evalueren op regelmatige basis onze beveiligingsmaatregelen.

Rechten

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je hebben ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons, door één van onze verwerkers of de verstrekking hiervan aan derden. Ook heb je het recht om jouw persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan het verzoek tot overdracht.
Let erop dat wij niet altijd aan jouw verzoek kunnen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan een verzoek om jouw persoonsgegevens te verwijderen, terwijl de wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken of als je nog een lidmaatschap of andere relatie met ons hebt. Als wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, laten wij dat natuurlijk weten.

Aanpassen van deze privacyverklaring

Wij mogen deze privacyverklaring aanpassen. Het is daarom verstandig om deze verklaring regelmatig te raadplegen. In ieder geval voordat je persoonsgegevens aan ons geeft.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact op te nemen met Gijs van den Hurk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Komen wij er samen met je niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl). Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.